NPA Haute-Garonne
 • Felipe de Bourbon et Rajoy, putschistes ! Macron et Union européenne, complices !

  10 novembre 2017

  Felipe de Bourbon et Rajoy, putschistes !

  Macron et Union européenne, complices !

  Bas les pattes devant la Catalogne !

  Le NPA soutient depuis le début le droit démocratique à l’autodétermination du peuple de Catalogne. Il a salué la proclamation de la République indépendante catalane le 27 octobre, une décision qui respecte la volonté majoritaire du référendum du 1er octobre. La Catalogne vient d’ouvrir un processus qui – en s’élargissant aux mouvements démocratiques et sociaux aussi en dehors de la Catalogne et en les mobilisant – peut en finir avec le régime espagnol de 1978, issu du franquisme, et répondre aux besoins et aspirations populaires.

  Loin d’être un choix égoïste, malgré ses contradictions le mouvement indépendantiste favorise aujourd’hui les revendications sociales pour l’accueil des migrants, contre les banques, contre le mal logement, contre la répression policière.

  Face aux attaques de l’État espagnol, la mobilisation de la population catalane est de plus en plus massive. En témoignent ses manifestations et son auto-organisation qui progresse, notamment au travers des Comités de Défense de la République, qui se développent dans la plupart des localités.

  Le NPA salue cette auto-organisation et le processus constituant qui doit maintenant s’ouvrir, pour la fin de la monarchie, pour une république sociale qui ôte aux puissants le droit de décider pour les classes populaires.

  Le processus en Catalogne est un encouragement pour les classes populaires dans le reste de l’Europe à lutter pour leurs droits démocratiques et sociaux gravement remis en cause par les politiques capitalistes.

  Face au coup d’Etat de Rajoy contre la Généralité, pour obtenir la libération immédiate des prisonniers politiques, il est urgent que se construise en France et dans toute l’Europe un front unitaire démocratique le plus large possible pour défendre le droit de la Catalogne à disposer d’elle-même et pour dénoncer le soutien d’Emmanuel Macron et de l’Union européenne au putschiste Rajoy.

  Felipe de Borbón i Rajoy golpistes !

  Macron i Unió Europea, còmplices !

  Treieu les mans de Catalunya !

  L’NPA (Nou Partit Anticapitalista) de França dóna suport des del principi al dret democràtic a l’autodeterminació del poble de Catalunya. Ha saludat la proclamació de la República independent catalana el 27 d’octubre, una decisió que respecta la voluntat de la majoria del referèndum del 1er d’octubre. Catalunya acaba d’obrir un procés que –en ampliar-se als moviments democràtics i socials també fora de Catalunya, tot mobilitzant-los– pot acabar amb el règim espanyol del 1978, sortit del franquisme, i respondre a les necessitats i aspiracions populars.

  Lluny de ser una opció egoïsta, malgrat les seves contradiccions, el moviment independentista afavoreix avui dia les reivindicacions socials per l’acollida d’immigrants, contra els bancs, contra els problemes d’habitatge, contra la repressió policial.

  Front als atacs de l’estat espanyol, la mobilització de la població catalana és cada cop més massiva. Ho palesen les seves manifestacions i la seva autoorganització en progrés, en particular mitjançant els Comitès de Defensa de la República, que es desenvolupen a la majoria de les localitats.

  L’NPA saluda aquesta auto-organització i el procés constituent que s’ha d’obrir a partir d’ara, per la fi de la monarquia, per una república social que arrabassi als poderosos el dret de decidir en lloc de les classes populars.

  El procés a Catalunya encoratja les classes populars de la resta d’Europa a lluitar pels seus drets democràtics i socials, greument qüestionats per les polítiques capitalistes.
  Front al cop d’estat de Rajoy contra la Generalitat, per obtenir l’alliberament immediat dels presos polítics, és urgent que es construeixi a França i a tot Europa un front únic democràtic el més ampli possible per defensar el dret de Catalunya a decidir el seu futur i per denunciar el suport d’Emmanuel Macron i de la Unió Europea al golpista Rajoy.

  ¡ Felipe de Borbón, Rajoy, ¡golpistas sois !

  ¡ Macron y Unión Europea ¡cómplices sois !

  ¡ Fuera las manos de Cataluña !

  El NPA (Nuevo Partido Anticapitalista de Francia) da su apoyo, desde el principio, al derecho democrático a la autodeterminación. Ha celebrado la proclamación, el día 27 de octubre, de la República independiente de Cataluña, decisión esta que responde a la voluntad mayoritaria que se había expresado por referéndum el día 1 de octubre. Cataluña acaba de iniciar un proceso que – ampliándose, movilizándolos, a movimientos democráticos y sociales fuera de Cataluña – puede acabar con el régimen del 78, el cual, como es sabido, emergió del franquismo, y puede así responder a las necesidades y anhelos populares.

  Ajeno a cualquier opción egoísta, el movimiento independentista favorece hoy, a pesar de sus contradicciones, que se expresen las reivindicaciones sociales en pro de la acogida de los migrantes, contra la banca, contra la vivienda precaria, contra la represión policíaca. Ante los ataques del Estado español, la movilización del pueblo catalán no deja de aglutinar a más gente. Dan fe de ello las manifestaciones y el auge de la auto-organización como se nota con las acciones de unos Comités de Defensa de la República cada vez más presentes en la mayor parte de las localidades.

  El NPA celebra que se dé esta auto-organización y se inicie el proceso constituyente que acabe con la monarquía, ayude a que emerja una república social capaz de arrebatarles a los pudientes el derecho a decidir en lugar de las clases populares.
  El proceso vigente en Cataluña es una invitacion a que las clases populares del resto de Europa luchen por sus derechos democráticos y sociales que hoy en día resultan terriblemente cuestionados por las políticas capitalistas.

  Ante el golpe de Rajoy a la Generalitat, para obtener la liberación inmediata de los presos políticos, urge que se ponga en marcha, en Francia como en toda Europa, un frente unitario democrático, lo más amplio posible, para la defensa del derecho de Cataluña a decidir y la denuncia del apoyo que recibe el golpista Rajoy de Macron y demás gobiernos de la Unión Europea.